Financiën en fiscaliteit

Financiën en fiscaliteit

Het financieel beleid en de bijhorende fiscaliteit vormen geen doel op zich. Ze zijn een middel om de gemeentelijke werking mogelijk te maken. Een nauwgezet financieel beheer is belangrijk, om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten. Groen pleit daarom voor een efficiënt bestuur.

Groen kijkt verder dan de begrotingscijfers. We hebben ook oog voor de waarde van gemeente-eigendommen, de kwaliteit van de bestaande infrastructuur, de netto actuele waarde van investeringen die zichzelf terugverdienen, zoals energie-efficiëntie. Ook culturele activiteiten die mensen verbinden, of een OCMW dat successen boekt in het herlanceren van mensen, tellen mee.

De financiële rapportage moet klaar en begrijpelijk zijn.

  • Elke inwoner mag weten waarvoor de gemeente de belastingsgelden inzet. We zoeken naar mogelijk medezeggenschap over budgetbesteding door middel van wijkbudgetten.
  • Elk raadslid krijgt een heldere kijk op de inzet van de middelen, de inkomsten en de uitgaven; het beheer van reserves en schulden; de correcte toepassing van de regelgeving en het risicobeheer.
  • Het schepencollege ontvangt als dagelijks bestuur permanent een overzicht van kasposities, vastgelegde uitgaven en beschikbare gelden.
  • De diensthoofden of projectverantwoordelijken hebben een accuraat zicht op hun budgetonderdeel.

De financiële rapportering moet bevattelijk zijn voor elk raadslid. De financiële controle is de bevoegdheid van de financieel beheerder. Het is voor elk raadslid duidelijk welke controlemethodes worden toegepast en minstens één keer per jaar wordt hierover gerapporteerd aan de raad.

 

Belastingen moeten rechtvaardig, billijk, democratisch, efficiënt en stimulerend zijn.

De aanvullende personenbelasting (APB) belast mensen op hun belastbaar inkomen. Groen is geen voorstander om de belasting op arbeid te verhogen.

De opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) belasten het onroerend vermogen (gronden en gebouwen) binnen het gemeentelijk grondgebied. De OOV zijn een vermogensbelasting, wat Groen verkiest boven een extra belasting op arbeid.

Belastingen die niet sturend zijn, maar enkel dienen om de gemeentelijke werking te financieren, wil Groen afstemmen op de financiële draagkracht van de inwoners. Forfaitaire belastingen willen we afschaffen, omdat ze voor armen een reële last betekenen en voor rijken slechts een habbekrats.

Sturende belastingen en retributies passen we niet aan naar de draagkracht, omdat ze anders hun sturend effect missen. We voeren wel een flankerend beleid naar maatschappelijk kwetsbare groepen, om die mensen te ondersteunen.

Groen vindt het logisch dat wie de samenleving of het milieu belast op zijn beurt door de samenleving wordt belast. Bv. via een belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, op lichtreclames, op private zwembaden, op leegstand en verkrotting. Maar ook via een belasting op onbebouwde kavels en tweede verblijven; een belasting op pylonen en op drijfkracht.

Retributies zijn vergoedingen die de gemeente aanrekent voor geleverde diensten. Diensten die een inwoner niet kan vermijden, of die overheid hem oplegt, kunnen volgens Groen niet onderhevig zijn aan een retributie. Zo vinden we een retributie op het afleveren van een identiteitskaart, of een lokaal registratierecht voor erkende vluchtelingen onaanvaardbaar.

De belastingen of retributies die positief gedrag stimuleren of negatief gedrag ontmoedigen mogen geen sluikse aanvulling worden van de algemene middelen. Middelen die op deze manier worden geïnd wil Groen inzetten om positief gedrag te belonen met bv. een premie voor energiebesparende maatregelen en CO²-reductie.

We introduceerden ook een gemeentelijke administratieve beloning van € 250 voor een vereniging die positief bijdraagt tot een beter leefmilieu.

Twee manieren om de aanvullende personenbelasting te ontwijken, kunnen door de gemeente ontmoedigd of gecompenseerd worden:

  • Wie meerdere woningen bezit, kan zich domiciliëren in de gemeente met het voordeligste belastingtarief.
  • Personen met een hoog inkomen richten vaak een managementsvennootschap op, om hun inkomsten te ontvangen. In het reglement voor de algemene bedrijfsbelastingen zitten deze vennootschappen vervat, wat de negatieve effecten van het toenemende aantal ervan op de inkomsten van de gemeente deels compenseert.

 

Door de integratie van de toegewezen middelen voor jeugd, cultuur en sport in de algemene middelen, riskeert deze sectorfinanciering geluidloos te verminderen. Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente kan dit ook met de welzijnsbudgetten het geval zijn. Groen wil dat de gemeenteraad haar prioritaire deelbudgetten bepaalt en nadien (via de beheer- en beleidscyclus) ook de budgettering en de benutting van de middelen opvolgt.

 

Duurzame investeringen en eerlijke handel

Groen staat voor een correcte overheid met een uitgavenbeleid volgens de regels van de kunst, met een periodieke markttoetsing van langlopende contracten, een zorgvuldige afweging tussen aankoop of huur, vormen van samenaankoop, het delen van zwaar en/of duur materiaal met buurgemeenten.

In aankoopbestekken wenst  Groen rekening te houden met de kost over de totale levensduur, dus niet enkel met de aankoopkost. Groen wil dat kleinere, lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen plaatsen.

Marktverkenning gaat voor Groen ook verder dan het zoeken naar de laagste prijs. Ook duurzaamheid en eerlijke handel, het beantwoorden aan een circulaire en korte keteneconomie spelen een rol.

 

Ethisch beleggen structureel invoeren

Groen wil het vermogen van de gemeente beheren als een goede huisvader, met een hoog ethisch besef. Soms moet de gemeente geldmiddelen plaatsen. Meestal gaat het om korte termijnoverschotten en pensioenreserves. Als ze dit doet dan kiest ze steeds voor veilige, ethische en duurzame vormen van sparen en beleggen. De gemeente ontwikkelt een actief beleid van maatschappelijk verantwoord middelenbeheer, waarvan een ethisch financieel beleid deel uitmaakt. Ook de keuze van banken vereist de nodige aandacht.

 

Terug naar het overzicht