Klimaat en energie

Klimaat en energie

Wereldwijd zetten burgers en lokale besturen zich in voor de omschakeling naar een klimaatneutrale maatschappij. Natuurlijk kan het internationaal klimaatbeleid maar slagen als ook de verschillende landen hun verantwoordelijkheid opnemen. Lokale besturen kunnen een voortrekkersrol spelen

 

Om de klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te houden is een snelle vergroening van het energiebeleid noodzakelijk. Productie en consumptie moeten tegen 2050 volledige CO²-vrij zijn. Lokale besturen beschikken over voldoende beleidsruimte om dit mee waar te maken. Een ambitieus gemeentebestuur houdt vandaag al rekening met de klimaateffecten van morgen.

Om tot een geslaagd beleid te komen, hebben we een lokaal klimaatplan nodig. Een samenwerking tussen de gemeentelijke diensten, verenigingen, ondernemers en burgers is cruciaal bij de ontwikkeling en de uitvoering van zo’n plan. We nemen zowel maatregelen die de klimaatverandering afremmen als maatregelen die de gemeente aanpassen aan de verandering.

 

Ambitieus, maar realiseerbaar

 • We bepalen het ambitieniveau en nemen de afgesproken klimaatdoelstelling prioritair op in de Beheer- en Beleidcyclus (BBC).
  Daartoe ondertekenen we ook de 2de Burgemeesterconvenant ‘klimaat en energie’.
 • We stellen een nieuw lokaal klimaatplan op in samenwerking met de provincie, die een instrument heeft opgesteld om de inspanningen van de gemeente op te volgen. Belangrijk is dat we, via het infoblad of de lichtkrant, op een heldere manier communiceren over het klimaatplan.
 • We zorgen voor voldoende financiële middelen om onze klimaatambities te realiseren. Bij aanvang weegt zo’n investering zwaar, maar ze verdient zich terug op langere termijn.
  Samen met buurgemeenten of via groepsaankopen organiseren we de aankoop van klimaatvriendelijke producten. Zo verlichten we de kosten voor gemeentelijke aankopen als elektrische fietsen, of voor producten waarvan ook de burger kan genieten. (bv. met ZuidrAnt de plaatsing van zonnepanelen).
  Met een Energy Service Company sluiten we een EPC, een Energieprestatiecontract (EPC) af. Dit helpt ons om de energieprestatie van gemeentelijke gebouwen te verbeteren.

 

Een participatief en beleidsdomeinoverschrijdend klimaatplan.
Extern dragen we zorg voor een breed draagvlak. Zo beklemtonen we een verdere samenwerking met IGEAN om goedkope of gratis energieleningen aan te gaan.
Intern bereiken we een geslaagd klimaatplan enkel wanneer over de verschillende beleidsdomeinen heen wordt samengewerkt aan:

 • een gedurfde keuze inzake mobiliteit
 • een stop op de versnippering van openbare ruimte
 • een klimaatvriendelijke landbouw en een duurzame voedselstrategie
 • nog minder afval in onze gemeente
 • een versterking van natuur en milieu
 • de uitrol van een klimaatplan waarvan iedere burger kan genieten

 

Naast een beleid om de klimaatverandering af te remmen, moeten we ons ook voorbereiden op de nadelige gevolgen. Onze gemeente is heel gevoelig voor extreme weersomstandigheden, zoals wateroverlast, hittegolven of uitzonderlijke stormen. Ze verhogen ons energieverbruik voor verwarming of koeling.

Concrete voorstellen:

 • We ontwikkelen een klimaatadaptatiestrategie, alleen of i.s.m. gemeenten in de regio
 • We integreren die strategie in de beleidsplannen voor ruimtelijke ordening en openbare werken
 • Bij heraanleg van het openbaar domein creëren we buffers en bijkomende ruimte voor water
 • Waar mogelijk vergroenen en ontharden we. Daardoor kan water makkelijker infiltreren en creëren we afkoeling
 • We vergroenen gebouwen met groendaken en gevelgroen krijgt een kans
 • We stellen een boombeheersplan op, om beleid en beheer concreet, transparant en duurzaam te maken.

 

Duurzame energie als hefboom voor klimaatbeleid

We verminderen het lokaal energie verbruik door gebouwen energiezuinig te maken. Binnen het gemeentelijk apparaat willen we een beleid voeren om tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Daarom beperken we ons niet tot de aankoop van 100% groene stroom, maar investeren we ook in zonnecollectoren.
We worden een fossielvrije gemeente. Daarom beleggen we niet langer geld in fossiele industriefondsen, maar in fondsen die de klimaattransitie stimuleren.
Tegen 2030 streven we naar klimaatneutraliteit van overheidsgebouwen.
De mobiliteit van gemeentelijk personeel en bezoekers verduurzamen we door:

 • opstelling van een duurzaam vervoersplan, met de nadruk op het woonwerkverkeer van personeel en op een duurzame verplaatsing van bezoekers
 • een gevarieerd fietsaanbod aan het personeel
 • een verdere verduurzaming van ons wagenpark…

We geven financiële steun voor energiebesparingswerken in scholen, jeugdlokalen en buitenschoolse opvang.
We verduurzamen de openbare verlichting. Zo pakken we de straatverlichting aan, passen we de ‘relighting’ aan van gemeentelijke gebouwen, de straatverlichting en die van bedrijfsterreinen. Light-audits kunnen daarbij helpen.
Bedrijven die mee hun schouders zetten onder een sterk klimaatbeleid krijgen ondersteuning.
Om een gedecentraliseerde productie en distributie van hernieuwbare energie op te drijven hebben we volgende concrete voorstellen:

 • een investering in kleinschalige, gedecentraliseerde energieopwekking via zonne-installaties
 • een inzet op constructieve, participatieve aanpak van windenergieprojecten
 • een ontwikkeling van groene en collectieve warmte, die vervoerd wordt via een nieuwe generatie warmtenetten. Groene warmte is ofwel actieve warmte opgewekt uit 100% hernieuwbare energie, of passieve warmte verkregen door energiebesparing.

 

 

Terug naar het overzicht